Skara Hästland har fått ny ordförande

21 juni, 2022 | av: Anna Nyberg
Marina Bengtsson, till vänster, får ordförandeklubban av Gunnel Marwén Kastenman.

Marina Bengtsson från Skaraortens Ryttarförening tar över ordförandeklubban för Skara Hästland. Under årsmötet 13 juni avtackades Gunnel Marwén Kastenman, som varit ordförande i tre år.

En ny styrelse tar över ledningen för Skara Hästland. Förutom ordförande Marina Bengtsson består styrelsen av Vanja Sandgren, Västergötlands travsällskap, Maria Nordström, Skara kommun och Kristina Johansson, Frigg.
Suppleanter är Andreas Fagrell, Skaraortens Ryttarförening, Mia Karlsson, Västergötlands travsällskap, Malin Tell, Skara kommun och Sandra Öhrn, Frigg.

Till revisorer valdes Gunnel Marwén Kastenman och Marina Linde Westergren, medan Åse Ericson valdes till revisorssuppleant.

Vid årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen som bland annat tog upp följande:

− Leaderprojektet Häståret avslutades och slutredovisades på försommaren 2021. Stödet från Leader och Jordbruksverket betalades dock inte ut förrän i maj 2022.

− Under 2021 har ett antal föreläsningar genomförts, både digitala och fysiska.

− En medlemsenkät med intervjuer av ett antal medlemmar genomfördes, angående hur medlemmarna ser på Skara Hästland och vilken funktion föreningen fyller.
Ur enkätsvaren:

”Jag ser en stor vikt av att samarbeta och nätverka inom hästsektorn, och det är därför vi väljer att vara medlemmar i Skara Hästland”.

”Det viktiga är att lyfta hästfrågorna gentemot politik och samhälle”

”Jag vill ha föreläsningar som utvecklar mig som företagare”

”Sprid den kunskapen som finns på Naturbruk/BYS till fler, liksom kunskap om senaste forskningen.”

”Synergieffekter och möjlighet till samarbete över disciplingränser. En dialogpartner mellan olika aktörer inom hästsektorn”

”Det nätverk som knyter ihop verksamheter med vanligen vattentäta skott. Något jag saknar är en hub för start up-verksamhet inom hästsektorn”

− Under året genomfördes också möten med grundarna för att staka ut Skara Hästlands framtida inriktning.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet, i enlighet med revisorernas förslag.

Medlemsavgiften för 2022 fastställdes till 50 kronor. Någon serviceavgift tas inte ut.

Vid årsmötet var det ett antal förtroendevalda som lämnade sina uppdrag, däribland Staffan Planck som gjorde en utblick tillbaka till den tid då motsättningarna var stora mellan ridsport och travsport. Han konstaterade att det är stort att Skara Hästland nu arbetar för att överbrygga detta. Han redogjorde också för hur synen på utbildningar kring häst har förändrats, från att på 1970-talet ha setts som något helt onödigt till att i dag vara en självklarhet. Staffan Planck skickade också med tanken att få med några tunga politiker från området i styrelsen framöver.

Benny Ternemar fortsatte med att ta upp vilken avgörande betydelse det hade att Skara Hästland fanns när regionen valde att etablera hästutbildningar på Axevalla.

Avgående ordföranden Gunnel Marwén Kastenman tackades för sina insatser som ordförande, och avslutade med att lämna klubban vidare till Marina Bengtsson.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram