Utredning om hästgödsel får skarp kritik från flera håll

8 september, 2020 | av: Anna Nyberg

"Utredningen uttrycker sig i svepande ordalag, generaliserar och drar slutsatser på oklara grunder. En del av de slutsatser som dras är gjorda på underlag som inte har analyserats tillräckligt eller korrekt".
Så skriver 17 organisationer inom hästsektorn i sitt remissvar angående den omtalade statliga övergödningsutredningen.

Utredningen kom i våras och pekade bland annat ut hästhållningen som en miljöbov.

I utredningen finns formuleringar om att mark inte bör användas som hästhage i mer än 10 år eftersom ackumulationen av näringsämnen då blir för stor, att hästtätheten i hagar inte bör överstiga 2–3 hästar per hektar, och att hagar ska ha minst 80 procent intakt växttäcke. 10 procent kan ha ett förtunnat växttäcke, men inte mer än 10 procent bör vara söndertrampat.

Detta har nu fått skarp kritik från flera tunga remissinstanser, som bland annat konstaterar att slutsatserna är byggda på lösa grunder.

Hästnäringens Nationella Stiftelse HNS har samordnat ett remissvar från bland annat Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet, LRF Häst och Svenska Islandshästförbundet.

Organisationerna skriver att de inte delar slutsatsen att det finns stora brister i hantering av hästgödsel (mockning, lagring och kvittblivning), att hästars gödsel i huvudsak produceras utanför jordbruksföretag och att de flesta hästar därmed inte finns på eller i anslutning jordbruksmark. Det finns genomförda undersökningar (Jordbruksverket, 2018; SvRF, 2020) som visar att hantering av hästgödsel på gårdsnivå i hästnäringen fungerar väl.

Vidare menar hästsektorn att utredningen ”på flera ställen avseende hästhållning, hästverksamheter och hästnäringen i stort, uttrycker sig i svepande ordalag, generaliserar och drar slutsatser på oklara grunder. Vi anser även att en del av de slutsatser som dras är gjorda på underlag som inte har analyserats tillräckligt eller korrekt.”

– Ur ett företagarperspektiv och för LRF är det helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning behövs. Så här oseriöst får inte en hel näring behandlas, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, i en kommentar.

– Vi anser att det utredaren presenterar är helt orimligt. Den beskrivning som målas upp nonchalerar en hel näring som levererar glädje, arbetstillfällen, företagande och meningsfull fritid till hundratusentals personer i Sverige. Hästnäringen tar givetvis sitt miljöansvar och alla ska vi bidra till att säkra hälsan i våra hav, ett arbete som redan är påbörjat. Utredaren har inte på något trovärdigt och faktabaserat sätt kunnat visa att det finns stora brister hos hästnäringens hantering av hästgödsel, säger Karolina Lagerlund som är vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Här kan du läsa svaret från hästsektorn

En annan tung remissinstans, Sveriges Lantbruksuniversitet, skräder inte heller orden.

”Utredningens slutsatser om hästhållningens miljöpåverkan bygger på bristfälligt underlag och är starkt generaliserat”, skriver SLU, som också konstaterar att en del av förslagen skulle förändra förutsättningarna för tätortsnära hästhållning så till den grad att verksamheter kan komma att tvingas lägga ned.
Sveriges Lantbruksuniversitet konstaterar att utredningen gör ett antal antaganden som inte stöds av den statistik och kunskap om svensk hästhållning som framkommit i SJV :s rapport Hästhållning i Sverige 2016. Där framkommer bland annat att över 90 % av rikets hästhållare sprider gödseln på egen mark eller låter annan lantbrukare ta hand om gödseln.

”Det är anmärkningsvärt att utredningen bortsett från denna informationskälla, som är den enda nationella, statliga källan till information om hur hästhållningen i landet ser ut och bedrivs” skriver SLU.

SLU konstaterar också att ”utredningen brister anmärkningsvärt i hur man beskriver och föreslår åtgärder för utomhusytor för häst. Hästanläggningar består inte enbart av stall utan också av rasthagar/ vistelseytor som ofta också är särskilt anlagda för att undvika att bli söndertrampade och olämpliga att vistas i. Anlagda ytor är förhållandevis kostsamma att anlägga och kan därför inte ingå i en växtodlingsrotation”, skriver SLU som en kommentar till att det i utredningen talas om att en hästhage inte bör användas mer än tio år.
SLU:s svar i sin helhet.

Svenska Ridsportförbundet har gjort ett eget remissvar, samtidigt som de också skriver under på hästsektorns samlade svar. I det egna svaret presenterar SvRF bland annat resultatet av en enkät som genomfördes i somras. Där framgår bland annat att en majoritet av hästägare och anläggningar mockar sina hagar redan i dag.

Svenska Ridsportförbundet gjord en enkät i somras som bland annat visade att 81 procent av alla svarande mockar sina hagar.

Här kan du läsa Ridsportförbundets svar.

Andra remissvar är mer positiva till en reglering av hästgödsel.
Totalt har 131 remissinstanser erbjudits att svara på övergödningsutredningen. Alla svar läggs ut på regeringens hemsida.

« Tillbaka till sidan Nyheter
© 2018 Skara Hästland. All rights reserved.

Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram